Yhdistyksen säännöt

Forssan Palveluskoirat ry:n säännöt
 

Muutos pykälään 6 hyväksytty vuosikokouksessa 27.2.2009.

1 § Yhdistyksen nimi on Forssan Palveluskoirat ry.

2 § Kotipaikka on Forssan Kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoitus on edistää palveluskoiratoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen johtokunnan hyväksymä henkilö. Johtokunnalla on oikeus myös erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä. Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

6 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerralla valittu puheenjohtaja ja neljä (4) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella.
Johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Heillä on johtokunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus sekä äänioikeus silloin, kun he toimivat varsinaisen jäsenen tilalla. Tämän määrää se järjestys, jossa he ovat tulleet valituiksi. Samalla äänimäärällä valittujen järjestyksen ratkaisee arpa.
Johtokunta on päätäntävaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

9 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää, ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoituksella yhdessä paikkakunnalla ilmestyvistä päivälehdistä.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksella puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. esitetään yhdistyksen vuosikertomus 
3. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle 
4. päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta
5. hyväksytään tulo- ja menoarvioalkanutta vuotta varten 
6. valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 
7. valitaan kaksi jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle ja 2 varajäsentä vuodeksi kerrallaan. 
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 
9. päätetään muista johtokunnan ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomiin näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

12 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäviksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.

13 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 14 ja 15 pykälissä mainituista asioista.

14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

15§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä Suomen Palveluskoiraliitto r.y:n hyväksi.

Forssassa 1. päivänä syyskuuta 1988

Antti Rosenberg, Pentti Harteva, Tuula Klemetti,Sirkku Valkeala ja Margit Koivulahti